Print
InsectenmanIng mangel zonnesjtroale

Ins ing miemel, ummer ing miemel
Bekijk grote afbeelding


Ins ing miemel, ummer ing miemel

Auteur: Paul Wele
Prijs: €14.90


Stel een vraag over dit product

t Lieza Miemel en dr Karl Biereboom hant t jd jetrffe in t leve. Ze hant inne herlieje jong, zoe zet dr opa Friets ummer, ze hant jd werk en ze woene net. Mar dan hult t Lieza ziech in dr kop dat t toneel kuet sjpille. Dat betseechent dat t dkker van heem voet is en dr Karl durch vrung en vrundinne p dom jedanke wed braad. Wie dr Friets en t Karlieng n dr klinge knierps vedieg wede mit al t theater dat wed jemaad, dat kant uur leze in dis nui Miemeljesjiechte. Dr Paul Wele (1959) sjrievet vuur t ietsj in Tsoeker p de Miemele oes 1980 uvver dis komiesje famillie. Doanoa koam Ing Miemel an dr Biereboom en Broamelezus en Miemelebitter. Als trilojie oes-jejeve nger dr titel Miemelfiemel. En noen dan de nui en veerde jesjiechte die jans los jeleze kan wede. Dr Paul Wele sjrievet ch theatersjtukker, jediechte, lidsjer en de bucher Dr Moelejan, Sjunoas, Duvel oes e dues-je, Tse sjun um woar tse zie, Jing fiezematente vuur sjtoedente, t Wiefje, Auwhoor, Kirchroa e bild van ing sjtad, Portret va Kirchroa en Sjies in de bks.