Print
Ins ing miemel, ummer ing miemelIn en rondom Maastricht

Ing mangel zonnesjtroale
Bekijk grote afbeelding


Ing mangel zonnesjtroale

Auteur: Annie Tummers-Huppertz
Prijs: €12.50


Stel een vraag over dit product

Ëp 't ieŰtsjte jediechtebˇch dat i 2011 oeskoam mit als titel: De kluur va jans jeweun, in 't Kirchr÷adsjer dialek, kroog iech ezoeŰv÷al sjun reaktsiejoeŰne en doanoa ummer de vroag wienieŰ werm e bˇch oeskuem. Broechet miech dan ˇch nit lang tse bedinke um de jediechte die iech sjrief in e tswaide bˇch oes tse bringe. V÷al plezeer mit leŰze of vuurleŰze va dis jediechtebˇch uvver d'r leŰvensloof va jidder daag oes: Ing mangel zonnesjtroale.